Bruno paul

Obchodné podmienky pre partnerov

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bruno Paul, a.s., IČO: 028 68 768, so sídlom na adrese Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice, spisová značka B 3655 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové upravujú práva a povinnosti vznikajúce medzi Bruno Paul, ako predávajúcim, a kupujúcim na základe kúpnych zmlúv uzatvorených v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytnutia služieb Bruno Paul, a to najmä stanovenie podmienok ich kúpy, dodania, skladovania a poskytovania ďalších súvisiacich služieb, a na právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním medzi Bruno Paul a kupujúcim, ktorého cieľom je uzavretie takejto kúpnej zmluvy.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) společnosti Bruno Paul, a.s., IČO: 028 68 768, se sídlem na adrese Fáblovka 586, 533 52 Pardubice, spisová značka B 3655 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Bruno Paul“) upravují práva a povinnosti vznikající mezi Bruno Paul, jako prodávajícím, a kupujícím na základě kupních smluv uzavřených v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutí služeb Bruno Paul, a to zejména stanovení podmínek jejich koupě, dodání, skladování a poskytování dalších souvisejících služeb, a na právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Bruno Paul a kupujícím, jehož cílem je uzavření takové kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva").

1.2. Tyto Podmínky platí výlučně v obchodním styku mezi Bruno Paul a právnickými osobami nebo fyzickými osobami, podnikateli (dále jen „Partner“). Není-li mezi Bruno Paul a Partnerem písemně ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran těmito Podmínkami.

1.3. Jiná ustanovení, obsažená obzvláště ve všeobecných obchodních a/nebo nákupních podmínkách Partnera, se nestávají součástí Kupní smlouvy, a to ani tehdy, když Bruno Paul vůči nim výslovně nevyjádří svůj nesouhlas.

1.4. Smluvní strany se shodly a souhlasí, že pro výklad Kupní smlouvy nebo Podmínek nebude využito obchodních zvyklostí, které jsou tímto ustanovením vyloučeny.

1.5. Ujednání obsažená v Kupní smlouvě mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.

2. OBJEDNÁVKA

1.1. Partner je povinen objednávat zboží a/nebo služby pouze písemnými objednávkami nebo prostřednictvím Uživatelského účtu (dále jen „Objednávka“). Za písemnou objednávku se pokládá i Objednávka uskutečněná elektronickou poštou na e-mailovou adresu obchod@brunopaul.cz.

1.2. Případné ústní Objednávky a/nebo dohody, nejsou-li ze strany Bruno Paul potvrzeny písemně, nejsou pro Bruno Paul závazné.

1.3. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, musí každá Objednávka obsahovat nejméně níže uvedené náležitosti:

          a) obchodní firmu a IČO Partnera;

          b) jméno kontaktní osoby Partnera, která je oprávněna Partnera v souvislosti s Objednávkou zastupovat a její kontaktní údaje, zejména telefonické a emailové spojení;

          c) seznam objednávaného zboží, který musí obsahovat objednací kód zboží, název zboží, měrnou jednotku a množství objednávaného zboží a/nebo rozsah poskytovaných služeb;

          d) dodací adresa; a

          e) termín dodání zboží a/nebo služeb, v opačném případě se má za to, že Partner žádá Bruno Paul o okamžité dodání zboží a/nebo služeb.

2.4.  Partner, který zasílá svou první Objednávku je povinen k Objednávce připojit kopii výpisu z živnostenského rejstříku, a je-li Partner právnickou osobou, pak i výpis z obchodního rejstříku.

3. AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

3.1.  Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, každá Objednávka musí být Bruno Paul písemně potvrzena (akceptována) nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, jinak pozbývá platnosti.

3.2.  Akceptaci Objednávky provede Bruno Paul písemně. Za písemné potvrzení se považuje rovněž doručení uskutečněné elektronickou poštou na e-mailovou adresu Partnera uvedenou v Objednávce.

3.3.  Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy, jejíž bezvýhradnou akceptací ze strany Bruno Paul dochází k uzavření Kupní smlouvy. Bruno Paul se zavazuje dodat Partnerovi v Kupní smlouvě sjednané plnění a Partner se zavazuje k převzetí plnění a zaplacení sjednané ceny plnění.

3.4.  Jestliže se akceptace Bruno Paul odchyluje od Objednávky, má se za to, že Partner s navrženými změnami souhlasí, v případě, že:

          a) Partner zašle písemné potvrzení Bruno Paul, z něhož vyplývá souhlas s akceptací změněné nabídky učiněné Bruno Paul; nebo

          b) Partner písemně neodmítne změněnou nabídku Bruno Paul ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího doručení; nebo

          c) Partner zaplatí dohodnutou kupní cenu či její část za dodané zboží a/nebo poskytnuté služby; nebo

          d) Partner objednané zboží a/nebo služby odebere/přebere.

3.5 Partner je povinen poskytnout Bruno Paul po zaměření a potvrzení konečné (finální) nabídky časový prostor k přípravě v délce trvání čtrnácti (15) pracovních dnů.

4. CENY, ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ

4.1.  Cena za zboží a/nebo služby uvedená v Kupní smlouvě je cenou pevnou a závaznou (dále jen „Kupní cena“). Kupní cena bude Bruno Paul fakturována na základě potvrzených dodacích listů a/nebo předávacích protokolů.

4.2.  Bruno Paul je oprávněna po akceptaci Objednávky požadovat po Partnerovi úhradu zálohy Kupní ceny před dodáním zboží a/nebo služby, a to až do výše 100 % Kupní ceny, a to formou záloh ve výši minimálně 50% z celkové ceny dodávané zboží nebo služby.

4.3.  Partner uhradí Kupní cenu na základě daňového dokladu. Sjednanou Kupní cenu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Daňový doklad musí splňovat veškeré právními předpisy vyžadované náležitosti daňového dokladu a musí obsahovat číslo Objednávky.

4.4.  Pokud není v Kupní smlouvě ujednáno jinak, je Kupní cena splatná nejdéle ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury).

4.5. Náklady spojené s pojištěním, montáží a dopravou, resp. s dalšími službami, které zajišťuje Bruno Paul pro Partnera (dále jen „Náklady spojené s prodejem“), nejsou zahrnuty v Kupní ceně a tyto uhradí Partner Bruno Paul ve výši stanovené v Kupní smlouvě. Náklady spojené s prodejem budou ze strany Bruno Paul vyúčtovány společně s Kupní cenou. O výši Nákladů spojených s prodejem bude Partner informován nejpozději po provedení zaměření zakázky nebo společně se zasláním finální cenové nabídky.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Vlastnické právo, jakož i jiná majetková práva, ke zboží přechází na Partnera úplným zaplacením Kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Partnera v případě osobního odběru zboží okamžikem převzetí zboží od Bruno Paul, a v případě požadavku Partnera na dodání zboží s montáží přechází nebezpečí škody v okamžiku dodání zboží do místa montáže.

5.2. Spolu s dodaným zbožím přechází na Partnera v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v účinném znění, i vlastnické právo k obalům dodaného zboží a tím i práva a povinnosti dle § 10 a § 12 citovaného zákona.

5.3. Lhůta pro dodání zboží a/nebo poskytnutí služby se prodlužuje o dobu, po kterou je Partner v prodlení s předáním podkladů nezbytných pro realizaci plnění dle Kupní smlouvy nebo po kterou je Partner v prodlení s úhradou sjednané a vyúčtované zálohy na Kupní cenu, případně v prodlení s uhrazením pohledávek po splatnosti vůči Bruno Paul z titulu uzavřených Kupních smluv.

5.4. Dodání zboží a/nebo poskytnutí služby potvrdí Partner potvrzením na dodacím listě a/nebo předávacím protokolu. V případě, že Partner odmítne zboží a/nebo službu bez řádného důvodu převzít, je Partner povinen zaplatit Bruno Paul smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané Kupní ceny včetně DPH. Nárok Bruno Paul na úhradu Kupní ceny a na náhradu způsobené škody tímto není dotčen.

5.5. Partner je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky podle přiloženého přepravního listu. Partner je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Partner převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu Bruno Paul. Na nezaznamenané vady, které jsou nahlášeni bez přítomnosti zástupce Bruno Paul nebudou považovány za vady v rámci reklamace.

5.6. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno rovněž neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@brunopaul.cz.

 6. MONTÁŽ ZBOŽÍ A ZAMĚŘENÍ

6.1. V případě, že si Partner a Bruno Paul sjednají v Kupní smlouvě nebo v samostatné smlouvě montáž Zboží, je povinen Partner zajistit na montáži i zaměření přítomnost osoby oprávněné k jednání za Partnera v této věci, zejména k podpisu předávacího protokolu a kontrolního zaměřovacího listu.

6.2. Pakliže Partner nezajistí přítomnost oprávněné osoby na montáži a/nebo oprávněná osoba nepodepíše příslušné dokumenty spojené s montáží nebo zaměřením, schvaluje Partner podpisem Kupní smlouvy nebo jiné smlouvy uzavřené mezi Partnerem a Bruno Paul, jejímž předmětem je provedení montáže i zaměření, výsledek montáže/zaměření bez výhrad.

6.3. V případě, že Partner nezajistí na montáži a/nebo zaměření přítomnost osoby oprávněné k jednání za Partnera a/nebo oprávněná osoba nepodepíše předávací protokol a/nebo kontrolní zaměřovací list, neodpovídá Bruno Paul za jakékoliv vady zboží vzniklé v souvislosti s montáží Zboží či zaměřením, stejně jako neodpovídá za újmu vzniklou v souvislosti s provedením montáže Zboží a zaměřením.

6.4. V případě, že Partner nezajistí připravenost zakázky k zaměření a nebude možné zakázku na místě zaměřit hradí 100 % nákladů na zaměření a následně hradí plnou částku za nové zaměření. V případě, že partner nezajistí připravenost zaměřené zakázky dle požadavku plynoucích ze zaměření či nezajistí plnou součinnost montáže s montážním týmem, kdy nebude možné zakázku řádně namontovat, tak hradí tzv. marný výjezd v hodnotě 100 % z nákladu na montáž, minimálně však 8 000Kč.

7. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1.  V případě odstoupení Partnera od Kupní smlouvy nesmí být zboží použité, tedy předané a nainstalované, a musí být Bruno Paul vráceno v původním nepoškozeném stavu včetně veškerého příslušenství a dokumentace.

7.2.  V případě odstoupení Partnera od Kupní smlouvy hradí náklady na demontáž a dopravu zboží zpět do Bruno Paul Partner.

7.3.  V případě, že dojde k odstoupení od Kupní smlouvy z důvodů na straně Partnera, je Partner povinen zaplatit Bruno Paul stornovací poplatek ve výši reálných nákladů, a to v případě, že byl na zboží zajištěn výrobní materiál. Poplatek se v případech, kdy nebyl ještě dovezen materiál na výrobu se řídí termínem zaslání storna: 0-14 dní =0; 15-45 dní = 5%; 46 a více = 10%. V případě, že zákazník stornuje zakázku v návaznosti na finální cenovou nabídku, činí stornopoplatek 20%. 

 8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1.  Bruno Paul odpovídá za to, že zboží je v souladu s Kupní smlouvou a že není postiženo žádnými právními a ani faktickými vadami.

8.2. Partner je povinen neprodleně po převzetí dodaného zboží toto prohlédnout a o zjištěných vadách ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne převzetí písemně informovat Bruno Paul. V případě, že Partner zboží převezme, je oprávněn žádat jen odstranění vad zboží opravou nebo přiměřenou slevu. Partner nemá právo požadovat jiné než v tomto odstavci uvedené možnosti nápravy při dodání vadného zboží. V případě, že Bruno Paul nebude schopna provést opravu zboží či dodat zboží nové, vystaví Bruno Paul dobropis v hodnotě vadného zboží.

8.3.  Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li Bruno Paul odpovědnost za škodu, tak odpovídá Partnerovi pouze za škodu na dodaném zboží, a to maximálně do výše Kupní ceny dodaného zboží. Bruno Paul neodpovídá za ušlý zisk Partnera či třetích osob.

8.4.  Bruno Paul poskytuje záruku za jakost na dodané zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží Partnerem.

8.5.  Záruka za jakost zboží se nevtahuje na vady zboží způsobené:

          a) v důsledku vad projektu díla nebo vad ostatních částí a konstrukcí díla, při jehož zhotovení bylo zboží použito;

          b) v důsledku použití zboží k nevhodnému účelu;

          c) v důsledku nevhodné, neodborné nebo v rozporu s návodem Bruno Paul, provedené manipulace, skladování, údržby nebo montáže zboží;

          d) v důsledku nedodržení stanovených technických norem, předpisů a postupů při využití zboží, zejména neodbornou přípravou podkladu pro montáž zboží;

          e) v důsledku předem Bruno Paul neschválených změn, úprav a oprav dodaného zboží;

          f) v důsledku změn, úprav a oprav dodaného zboží provedených jinou osobou než Bruno Paul;

          g) v důsledku poškození zboží vadným skladováním po dodání, a poškození zboží třetí osobou nebo neodvratitelnými událostmi, které jsou způsobeny jakýmikoliv externími přírodními vlivy;

          h) v důsledku špatné obsluhy, nepřiměřeným zacházením, použitím nevhodných doplňků, nadměrným zatížením zboží či neodbornou instalací.

          i) v důsledku změny barvy nebo struktury materiálu (v podobě žilek, vlásečnic a pruhů), vzniklé tektonickou činností, působením času či jakýmikoliv povětrnostními vlivy; 

          j) v důsledku změny struktury materiálu v podobě přírodních trhlin materiálu, které jsou vyplněné druhotnými materiály za použití vysprávek, plniv nebo jiných podobných materiálů.

8.6.  Nárok na uplatnění vad z titulu záruky za jakost zaniká zejména v případě, že:

          a) Partner není schopen prokázat, že zboží bylo zakoupeno od Bruno Paul;

          b) dojde k porušení ochranných prvků zboží;

          c) zboží bylo mechanicky poškozeno Partnerem;

          d) zboží bylo vyrobeno na žádost Partnera v rozporu s technickými parametry, kdy na toto byl Partner řádně  upozorněn před uzavřením Kupní smlouvy.

8.7.  Partner bere na vědomí, že při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při dopravě řídí přepravním řádem přepravce a příslušnými ustanoveními právních předpisů.

8.8.  Partner se zavazuje poskytnout Zákazníkovi záruční servis a opravy zboží.

8.9. Partner uzavřením Kupní smlouvy mimo jiné potvrzuje a prohlašuje, že se podrobně seznámil s obecnými technickými vlastnostmi zboží, jakož i se způsoby jeho manipulace, způsoby řádné montáže, skladování a údržbou, zejména pak uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje a prohlašuje, že se dostatečně seznámil s obecným technickým manuálem, který je ke stažení na www.brunopaul.cz v sekci „Materiály“.

9. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

9.1  Zákazník má možnost vyžádat si zbytky materiálu, které vzniknout po nařezání objednaného zboží; přesná specifikace zbytků je vždy k dispozici až po úpravě zboží (tzn. po jeho nařezání). Zbytky nelze požadovat v návaznosti na nářezový plán nebo jakékoli orientační znázornění nářezu zakázky. Zákazník je povinen v případě zájmu požádat o vydání zbývajícího materiálu nejpozději v okamžiku učinění objednávky, jinak na vydání zbývajícího materiálu nemá nárok. Zákazníkovi budou vydány pouze zbytky z řezáné deskoviny, jejichž celkový obsah činí minimálně 0,5 m2 a současně není ani jedna ze stran zbytku kratší než 30 cm. Partner bere na vědomí, že zbývající prořez ze zpracování deskoviny nesplňující výše uvedené podmínky je technologickým odpadem a je likvidován dle platné legislativy na náklady společnosti Bruno Paul, a.s.

9.2. Zákazník bere na vědomí, že zbytky jsou vydávány vždy se zakázkou. Pokud je domluveno, že zbytky budou vyzvednuty osobně, pak po datu výroby jsou zbytky k vyzvednutí po dobu nejdéle 1 pracovních dnů. Následně jsou nevyzvednuté zbytky likvidovány jako technologický odpad.

 10. REKLAMAČNÍ ŘÁD

10.1  Místem pro uplatnění reklamace je Bruno Paul, a.s., reklamační oddělení, Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice (dále jen „Adresa provozovny“).

10.2  Partner musí uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co je vada zjištěna, a to elektronickou poštou. Oznámení o reklamaci musí obsahovat fotodokumentaci se zjištěnými vadami, vyplněný, aktuálně platný reklamační protokol obsahující kontaktní údaje reklamujícího (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo), dále údaje o identifikaci reklamovaného zboží a podrobný popis závady. Dále musí být přiložena kopie nákupního dokladu (faktury). Partner bere na vědomí, že bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží a reklamace nemůže být přijata do reklamačního řízení.

10.3  Aktuálně platný reklamační formulář je jako dokument ke stažení na www.brunopaul.cz v sekci „PRO PARTNERY“.

10.4  Porušením ochranných prvků, informativní nálepky či sériového čísla se Partner vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Ochranné prvky a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo Partnera zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

10.5.  Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

          a) mechanickým poškozením zboží;

          b) elektrickým přepětím (spálené součástky, nebo plošné spoje);

          c) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno;

          d) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží;

          e) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;

          f) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů;

          g) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy; nebo

          h) zboží bylo poškozeno přírodními živly, vyšší mocí a podobně.

10.6.  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Partnerem v reklamačním protokolu.

10.7. Bruno Paul má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží, nebo jeho součásti jsou znečištěné, nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

10.8. Partner bere na vědomí, že Bruno Paul má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, pokud kupující zdůvodní reklamaci vybraného kamene odlišností barvy či nekompaktní celistvostí struktury povrchu kamene, pórovitostí povrchu, drobnými otvory či vlasovými trhlinami, které jsou vyplněny tmely nebo jinými materiály, které se barevně shodují s daným kamenem, kdy rozsah použití takového kamene nemá vliv na pevnost či funkčnost zboží, a proto se nepovažují za vadu materiálu.

10.9. Odstranitelné vady Bruno Paul odstraní bez zbytečného odkladu. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, má Partner nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží. V případě poskytnutí slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

10.10. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako věc bez vady, může Partner požadovat výměnu vadného zboží za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi.

10.11. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Partner povinen věc převzít.

10.12. Po vyřízení reklamace uplatněné osobně na adrese uvedené výše, Bruno Paul upozorní o ukončení reklamace Partnera buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Partnera, kterou za tímto účelem sdělí.

10.13. V případě neoprávněné reklamace si Bruno Paul vyhrazuje právo vyúčtovat Partnerovi vzniklé náklady.

10.14. V případě nevyzvednutí reklamovaného/opravovaného zboží do jednoho (1) měsíce od vyřízení reklamace je Bruno Paul oprávněna účtovat Partnerovi částku za uskladnění zboží. Skladné je 250 Kč za každý započatý den od vyřízení reklamace do dne převzetí Partnerem. Pokud si Partner zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného/opravovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného a Partner na jeho vydání již nemá právo.

11. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

11.1. Veškeré informace, které Partner získá o Bruno Paul, jeho struktuře, obchodních záměrech, zvyklostech, plánech, obchodních partnerech, o technických parametrech, cenách, informacích o vývoji výrobků či jiných skutečnostech bezprostředně souvisejících s Bruno Paul a její činností, při jednání o uzavření Kupní smlouvy, v souvislosti s Objednávkou, její akceptací, předmětem plnění, plněním z Kupní smlouvy či jakýmkoliv jiným způsobem souvisejícím s Kupní smlouvou, uzavřenou mezi Bruno Paul a Partnerem, označuje Bruno Paul za důvěrné. Partner takové informace není oprávněn prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby či pro potřeby třetího subjektu, a to bez ohledu na skutečnost, zda výsledkem jednání bude uzavření Kupní smlouvy či nikoli.

12. PŘEDSMLUVNÍ ODPOVĚDNOST

12.1.    Partner přijetím těchto Podmínek potvrzuje, že si je vědom, že Bruno Paul může vést jednání o Kupní smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, čímž je vyloučena předsmluvní odpovědnost Bruno Paul.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující plnění povinností Bruno Paul, které nastaly nezávisle na vůli Bruno Paul a nemohly být Bruno Paul odvráceny. Pokud nastanou okolnosti s povahou vyšší moci, a znemožní tak plnění smluvních povinností Bruno Paul, má Bruno Paul nezadatelné právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky zboží a/nebo poskytnutí služby nebo od Kupní smlouvy odstoupit, a to v obou případech bez povinnosti k náhradě škody Partnerovi.

 

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1.  Za podstatné porušení Kupní smlouvy Partnerem se zejména považují následující skutečnosti, které zakládají právo Bruno Paul odstoupit od všech uzavřených a dosud nesplněných Kupních smluv, nebo jen od některých z nich:

          a) prodlení Partnera s úhradou jakékoliv platby vůči Bruno Paul delším než čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne sjednaného termínu úhrady; nebo

          b) Partner nesplní některý ze svých závazků dle těchto Podmínek nebo Kupní smlouvy; nebo

          c) s Partnerem bude zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení nebo jakékoliv jiné řízení ovlivňující jeho majetek.

14.2.  Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

14.3.  Nedohodnou-li se strany jinak, je Partner povinen v případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátit Bruno Paul nepoužité zboží, a to v původním a nepoškozeném obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace.

14.4.  Veškeré náklady na vrácení zboží v případě odstoupení od Kupní smlouvy hradí Partner.

15. SMLUVNÍ POKUTA

15.1.  V případě odstoupení od Kupní smlouvy z důvodů na straně Partnera je Partner povinen zaplatit Bruno Paul smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané Kupní ceny zboží a/nebo služby včetně DPH. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Bruno Paul na náhradu škody způsobené porušením povinností Partnera.

15.2. Pokud Partner poruší povinnosti stanovené v článku 9. těchto Podmínek, je povinen zaplatit Bruno Paul smluvní pokutu ve výši ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Bruno Paul na náhradu škody způsobené porušením povinností Partnera.

15.3. Pokud Partner poruší povinnost stanovenou v článku 6.1, je povinen zaplatit Bruno Paul smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Bruno Paul na náhradu škody způsobené porušením povinností Partnera.

 16. UŽIVATELSKÝ ÚČET

16.1. Partner, který uzavře s Bruno Paul rámcovou smlouvu o dodávkách zboží a služeb (dále jen „Rámcová smlouva“), může Bruno Paul požádat o zřízení uživatelského účtu Partnera (dále jen „Uživatelský účet“) v rámci webového rozhraní Bruno Paul. Tato žádost může být Partnerem učiněna elektronicky, telefonicky, ústně nebo jiným vhodným způsobem.

16.2. Registrací do Uživatelského účtu se mezi Bruno Paul a Partnerem uzavírá smlouva o uživatelském účtu (dále jen „Smlouva o uživatelském účtu“), na jejímž základě poskytuje Bruno Paul Partnerovi licenci k užití Uživatelského účtu za dále stanovených podmínek (dále jen „Licence“). Partner se zavazuje k užití Uživatelského účtu pouze v souladu se způsobem jeho užití stanoveným Bruno Paul zejména prostřednictvím těchto Podmínek.

16.3. V rámci Uživatelského účtu je Partnerovi umožněno využití kalkulátoru (dále jen „Kalkulátor“), který umožňuje Partnerovi tvořit pro své zákazníky (dále jen „Zákazník“) nezávazné kalkulace ceny zboží, Nákladů spojených s prodejem a dalších souvisejících služeb (dále jen „Cenová nabídka“).

16.4. Cenová nabídka může být Partnerem doručena do Bruno Paul i jako objednávka zboží a/nebo služeb ve smyslu článku 2 těchto Podmínek.

16.5. Cenová nabídka vygenerovaná v rámci Kalkulátoru obsahuje finální ceny za zboží a/nebo služby Bruno Paul pro Zákazníky. Partner není oprávněn zpřístupnit Cenovou nabídku jakékoliv třetí osobě vyjma Zákazníka. V případě porušení této povinnosti vzniká Bruno Paul nárok na náhradu škody, která v důsledku zpřístupnění Cenové nabídky třetí osobě, vyjma zákazníka, Bruno Paul vznikne.

16.6.  Bruno Paul poskytuje Licenci k Uživatelskému účtu jako nevýhradní a časově omezenou na dobu trvání Smlouvy o uživatelském účtu.

16.7. Licence se vztahuje vždy pouze na jednoho Partnera a na jeden Uživatelský účet. Uživatelský účet je spojen s jedinečným uživatelským jménem a heslem. Partner odpovídá za to, že k Uživatelskému účtu mají přístup pouze osoby, které jsou oprávněny jednat za Partnera.

16.8. Partner je povinen chránit přístupové údaje k Uživatelskému účtu a nesdělovat je osobám, které za něj nejsou oprávněny jednat. Za případné zneužití Uživatelského účtu a přístupových údajů k němu odpovídá Partner. Jednání jakékoli osoby prostřednictvím Uživatelského účtu se považuje za jednání Partnera, jemuž Uživatelský účet náleží. Partner není oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást Licence třetí osobě ani Licenci třetí osobě zcela nebo z části postoupit.

16.9. Smlouva o uživatelském účtu se uzavírá na dobu neurčitou. Bruno Paul je oprávněna kdykoliv ukončit Smlouvu o uživatelském účtu výpovědí i bez udání důvodu. Výpověď Smlouvy o uživatelském účtu nabývá účinnosti okamžikem jejího doručení Partnerovi.

16.10.  Partner zejména není oprávněn nepovoleným způsobem zasahovat do obsahu či technických parametrů Uživatelského účtu, narušovat zabezpečení Kalkulátoru, bránit jiným Partnerům v plnohodnotném užívání Kalkulátoru, vytvářet nepravdivý, zavádějící či úmyslně zkreslený nebo jinak nepoctivý obsah.

16.11.  Partner odpovídá za veškerou škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru a/nebo zásahem do Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru, včetně zdrojového kódu.

16.12.  Veškeré údaje, které Partner při registraci a dále při užívání Uživatelského účtu a/nebo Kalkulátoru uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli pozdější změně údajů je Partner povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Bruno Paul nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepřesných nebo neaktuálních údajů.

16.13.  Partner se zavazuje poskytovat Bruno Paul veškerou součinnost nezbytnou pro řešení technických obtíží souvisejících s Uživatelským účtem nebo Kalkulátorem nebo dalšími nástroji poskytovanými Partnerovi na základě Smlouvy o uživatelském účtu nebo těchto Podmínek.

16.14. Bruno Paul je držitelem veškerých práv, zejména majetkových autorských práv, k Uživatelskému účtu a Kalkulátoru, k souvisejícím ochranným známkám, jiným obchodním značkám a logům, vizuálnímu pojetí a k jakýmkoli programům, skriptům a jiným nástrojům používaným pro účely Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru, včetně všech jeho součástí a zdrojového kódu. Užití jakýchkoli nástrojů či součástí Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru nad rámec uvedený v těchto Podmínkách je možné jen s předchozím písemným souhlasem Bruno Paul. Partner odpovídá za jakoukoli škodu či újmu způsobenou neoprávněným užitím či zásahem do jakéhokoli nástroje nebo součásti používaných v souvislosti s Uživatelským účtem nebo Kalkulátorem.

16.15. Bruno Paul neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Partnerovi celkovou nebo částečnou nefunkčností Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru, včetně ukončení poskytování Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru. Bruno Paul rovněž neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Partnerovi v důsledku zásahu třetích osob do Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru nebo neoprávněným užitím Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru. Případné omezení nebo ukončení Uživatelského účtu nebo Kalkulátoru záleží pouze na vůli Bruno Paul. Celková výše náhrady škody ze strany Bruno Paul za veškerá případná porušení Smlouvy o uživatelském účtu nepřekročí částku 50.000 Kč.

16.16. V případě porušení jakékoliv povinnosti vyplývající z tohoto článku 14 Podmínek, je Bruno Paul oprávněna kdykoliv Partnerovi zablokovat přístup k Uživatelskému účtu, o čemž bude Partner ze strany Bruno Paul písemně informován.

 17. OSOBNÍ ÚDAJE

17.1. Při poskytování služby Kalkulátor může docházet ke zpracování osobních údajů Zákazníků, při kterém působí Partner v roli správce a Bruno Paul v roli zpracovatele osobních údajů. Partner proto v souladu s příslušnými právními předpisy pověřuje Bruno Paul zpracováním osobních údajů, a to zejména identifikačních a kontaktních údajů a dále údajů týkajících se zboží a/nebo služeb poskytovaných Bruno Paul a/nebo uzavřené Kupní smlouvy.

17.2. Bruno Paul zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro splnění svých povinností podle těchto Podmínek, a to zejména k vytvoření Cenové nabídky, umožnění uzavření Kupní smlouvy a zajištění zaplacení Kupní ceny za zboží a/nebo služby.

17.3. Při zpracování osobních údajů se Bruno Paul řídí těmito Podmínkami a dále prokazatelně předanými pokyny Partnera. Zpracování osobních údajů ze strany Bruno Paul probíhá vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Bruno Paul upozorní Partnera, nebude-li schopna splnit jeho pokyn, nebo bude-li se domnívat, že je jakýkoli pokyn v rozporu s právními předpisy.

17.4. Bruno Paul je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu mezi Bruno Paul a Partnerem. Po uplynutí této doby je Bruno Paul oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, po kterou existuje právní důvod pro takové zpracování v souladu s právními předpisy. Po ukončení zpracování je Bruno Paul povinna předané osobní údaje a další dokumenty získané v souvislosti se zpracováním zlikvidovat, nebo je předat Partnerovi podle jeho pokynu a příslušných právních předpisů.

17.5. Bruno Paul přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze, rozsahu a účelům zpracování osobních údajů, realizačním nákladům, jakož i s přihlédnutím k možným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná technická a organizační opatření k zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů a ochraně před jejich zneužitím. Provádění přijatých technických a organizačních opatření bude ze strany Bruno Paul zdokumentováno a kontrolováno po celou dobu trvání zpracování.

17.6. Není-li výslovně dohodnuto jinak, není Bruno Paul povinna vyřizovat žádosti či připomínky Zákazníků Partnera ohledně zpracování osobních údajů a souvisejících práv. Za vyřízení takových požadavků odpovídá vždy Partner, jako správce osobních údajů.

17.7. Bruno Paul a Partner jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně osobních údajů a jejich zpracování ze strany Bruno Paul a zavázat všechny své zaměstnance a další spolupracovníky k mlčenlivosti v obdobném rozsahu podle těchto Podmínek, pokud se na ně nevztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti.

17.8. Bruno Paul je oprávněna zapojit do zpracování jakéhokoli dalšího zpracovatele podle vlastní úvahy. Bruno Paul informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne Partnerovi možnost uplatnit vůči těmto změnám námitky.

17.9. Partner je povinen poskytovat Bruno Paul potřebnou součinnost pro řádné zpracování osobních údajů, zejména informovat o jakékoli okolnosti, která může mít vliv na zpracování a jeho soulad s právními předpisy, spolupracovat při volbě a aplikaci technických a organizačních opatření k zabezpečení zpracování, spolupracovat v případě kontroly příslušnými kontrolními úřady a dále se v případě vzniku bezpečnostních incidentů podílet na jejich prošetření, oznámení úřadům nebo dotčeným zákazníkům a na jejich odstranění. Partner je povinen sdělit Bruno Paul jakoukoli skutečnost, která může mít dopad na zákonnost získání osobních údajů, jejich přesnost a aktuálnost.

 18. KONTAKTNÍ ÚDAJE

18.1. Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá komunikace související s Kupní smlouvou, Uživatelským účtem, provozem Kalkulátoru a těmito Podmínkami vedena prostřednictvím následujících kontaktů: Bruno Paul, a.s., Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice, e‑mail: obchod@brunopaul.cz.

 19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

19.1. Odpovědnost Partnera. Partner odpovídá Bruno Paul za veškerou újmu, která Bruno Paul vznikne v souvislosti s porušením Smlouvy o uživatelském účtu, Kupní smlouvy a/nebo těchto Podmínek.

19.2. Mlčenlivost. Bruno Paul a Partner jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích zpracovávaných v souvislosti s Kalkulátorem, a dále o veškerých skutečnostech týkajících se Bruno Paul, Partnera, Uživatelského účtu, Smlouvy, Kupní smlouvy nebo těchto Podmínek, které se v souvislosti s užíváním Uživatelského účtu a plněním Smlouvy dozví, a které nejsou veřejné, nebo z jejichž povahy vyplývá, že nemají být zveřejněny. Bruno Paul a Partner jsou povinni zavázat všechny své zaměstnance a další spolupracovníky k mlčenlivosti v obdobném rozsahu podle těchto Podmínek, pokud se na ně nevztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti. Povinnosti podle tohoto článku trvají i po zániku Smlouvy.

19.3. Oddělitelnost. Bude-li některé ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek shledáno neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádným způsobem neovlivní platnost ostatních ustanovení s tím, že ostatní ustanovení budou vykládána tak, jako by Smlouva nebo tyto Podmínky neobsahovaly jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení.

19.4. Změny podmínek. Bruno Paul je oprávněna v souladu s příslušnými právními předpisy jednostranně upravit tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu, a to zejména za účelem zkvalitňování Uživatelského účtu nebo služeb poskytovaných pro Partnery. Bruno Paul v takovém případě oznámí změnu Podmínek Partnerovi písemně, prostřednictvím Uživatelského účtu, nebo e-mailem. V případě nesouhlasu se změnou těchto Podmínek je Partner oprávněn vypovědět Smlouvu o uživatelském účtu ve výpovědní době třiceti (30) dnů počínající ode dne, kdy byla změna Podmínek doručena Partnerovi. V případě odmítnutí změny Podmínek je Partner povinen s okamžitou platností ukončit užívání Uživatelského účtu. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá před ukončením užívání Uživatelského účtu.

19.5. Převoditelnost. Bruno Paul je oprávněna převést jakékoliv ze svých práv či povinností z Kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Partnera, a to včetně práva Bruno Paul postoupit své pohledávky vůči Partnerovi z titulu Kupní smlouvy na třetí osobu.

19.6. Zápočet pohledávek. Partner není oprávněn započítat své případné pohledávky za Bruno Paul na pohledávky Bruno Paul vůči Partnerovi.

19.7. Právní režim. Smlouva o uživatelském účtu, Kupní smlouva a tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování veškerých sporů vyplývajících ze smlouvy nebo těchto Podmínek, včetně sporů s nimi souvisejících, jsou příslušné obecné soudy v České republice.

19.8. Účinnost. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 15.1.2024