Dovolujeme si Vás upozornit, že v termínu 07.-10.04.2023 je obchodní oddělení uzavřeno. Na Vaše emaily zaslané v těchto dnech budeme tak reagovat od 11.04.2023.

Bruno paul

Obchodné podmienky pre partnerov

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Bruno Paul, a.s., IČO: 028 68 768, so sídlom na adrese Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice, spisová značka B 3655 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové upravujú práva a povinnosti vznikajúce medzi Bruno Paul, ako predávajúcim, a kupujúcim na základe kúpnych zmlúv uzatvorených v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytnutia služieb Bruno Paul, a to najmä stanovenie podmienok ich kúpy, dodania, skladovania a poskytovania ďalších súvisiacich služieb, a na právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním medzi Bruno Paul a kupujúcim, ktorého cieľom je uzavretie takejto kúpnej zmluvy.

1. Úvodní ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") spoločnosti Bruno Paul, a.s., IČO: 028 68 768, so sídlom na adrese Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice, spisová značka B 3655 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové (ďalej len "Bruno Paul") upravujú práva a povinnosti vznikajúce medzi Bruno Paul, ako predávajúcim, a kupujúcim na základe kúpnych zmlúv uzatvorených v súvislosti s predajom tovaru alebo poskytnutia služieb Bruno Paul, a to najmä stanovenie podmienok ich kúpy, dodania, skladovania a poskytovania ďalších súvisiacich služieb, a na právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním medzi Bruno Paul a kupujúcim, ktorého cieľom je uzavretie takejto kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva").

1.2. Tieto Podmienky platia výlučne v obchodnom styku medzi Bruno Paul a právnickými osobami alebo fyzickými osobami, podnikateľmi (ďalej len "Partner"). Ak nie je medzi Bruno Paul a Partnerom písomne dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán týmito Podmienkami.

1.3. Iné ustanovenia, obsiahnutá obzvlášť vo všeobecných obchodných a / alebo nákupných podmienkach Partnera, sa nestanú súčasťou Kúpnej zmluvy, a to ani vtedy, keď Bruno Paul voči nim výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas.

1.4. Zmluvné strany sa zhodli a súhlasí, že pre výklad kúpnej zmluvy alebo Podmienok nebude využité obchodných zvyklostí, ktoré sú týmto ustanovením vylúčené.

1.5. Dojednania obsiahnuté v Kúpnej zmluve majú pred ustanoveniami týchto Podmienok prednosť.

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Partner je povinný objednávať tovar a / alebo služby len písomnými objednávkami alebo prostredníctvom Užívateľského účtu (ďalej len "Objednávka"). Za písomnú objednávku sa pokladá aj Objednávka uskutočnená elektronickou poštou na e-mailovú adresu obchod@brunopaul.cz.

2.2. Prípadné ústnej Objednávky a / alebo dohody, ak nie sú zo strany Bruno Paul potvrdené písomne, nie sú pre Bruno Paul záväzné.

2.3. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, musí každá Objednávka obsahovať najmenej nižšie uvedené náležitosti:

a) obchodné meno a IČO Partnera;

b) meno kontaktnej osoby Partnera, ktorá je oprávnená Partnera v súvislosti s Objednávkou zastupovať a jej kontaktné údaje, najmä telefonické a e-mailové spojenie;

c) zoznam objednávaného tovaru, ktorý musí obsahovať objednávací kód tovaru, názov tovaru, mernú jednotku a množstvo objednávaného tovaru a / alebo rozsah poskytovaných služieb;

d) dodacia adresa; a

e) termín dodania tovaru a / alebo služieb, v opačnom prípade sa má za to, že Partner žiada Bruno Paul o okamžité dodanie tovaru a / alebo služieb.

2.4. Partner, ktorý zasiela svoju prvú Objednávku je povinný k Objednávke pripojiť kópiu výpisu z živnostenského registra, a ak je partner právnickou osobou, potom aj výpis z obchodného registra.

 

3. AKCEPTÁCIA OBJEDNÁVKY

3.1. Ak sa nedohodnú zmluvné strany inak, každá Objednávka musí byť Bruno Paul písomne potvrdená (akceptovaná) najneskôr do desiatich (10) pracovných dní, inak stráca platnosť.

3.2. Akceptácii Objednávky vykoná Bruno Paul písomne. Za písomné potvrdenie sa považuje taktiež doručenie uskutočnené elektronickou poštou na e-mailovú adresu Partnera uvedenú v Objednávke.

3.3. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy, ktorej bezvýhradnú akceptáciou zo strany Bruno Paul dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Bruno Paul sa zaväzuje dodať Partnerovi v Kúpnej zmluve dohodnuté plnenie a Partner sa zaväzuje k prevzatia plnenia a zaplatení dohodnutej ceny plnenia.

3.4. Ak sa akceptácia Bruno Paul odchyľuje od Objednávky, má sa za to, že Partner s navrhnutými zmenami súhlasí, v prípade, že:

a) Partner zašle písomné potvrdenie Bruno Paul, z ktorého vyplýva súhlas s akceptáciou zmenenej ponuky danej Bruno Paul; alebo

b) Partner písomne neodmietne zmenenou ponuku Bruno Paul v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa jej doručenia; alebo

c) Partner zaplatí dohodnutú kúpnu cenu alebo jej časť za dodaný tovar a / alebo poskytnuté služby; alebo

d) Partner objednaný tovar a / alebo služby odoberie / preberie.

 

4. CENY, VYKAZOVANIE A PLATENIE

4.1. Cena za tovar a / alebo služby uvedené v Kúpnej zmluve je cenou pevnú a záväznú (ďalej len "Kúpna cena"). Kúpna cena bude Bruno Paul fakturovaná na základe potvrdených dodacích listov a / alebo odovzdávacích protokolov.

4.2. Bruno Paul je oprávnená po akceptácii Objednávky požadovať od Partnerovi úhradu zálohy kúpnej ceny pred dodaním tovaru a / alebo služby, a to až do výšky 100% kúpnej ceny.

4.3. Partner uhradí Kúpnu cenu na základe daňového dokladu. Dohodnutú Kúpnu cenu možno meniť iba písomnou dohodou zmluvných strán. Daňový doklad musí spĺňať všetky legislatívou vyžadované náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať číslo Objednávky.

4.4. Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, je Kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní odo dňa vystavenia daňového dokladu (faktúry).

4.5. Náklady spojené s poistením a dopravou, resp. s ďalšími službami, ktoré zaisťuje Bruno Paul pre Partnera (ďalej len "Náklady spojené s predajom"), nie sú zahrnuté v Kúpnej cene a tieto uhradí Partner Bruno Paul vo výške stanovenej v Kúpnej zmluve. Náklady spojené s predajom budú zo strany Bruno Paul vyúčtované spoločne s Kúpnou cenou.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Vlastnícke právo, ako aj iné majetkové práva, k tovaru prechádza na Partnera úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Partnera v prípade osobného odberu tovaru okamihom prevzatia tovaru od Bruno Paul, a v prípade požiadavky Partnera na dodanie tovaru zmluvným dopravcom alebo zasielateľom, okamihom, keď je tovar odovzdané Bruno Paul prvému dopravcovi na prepravu.

5.2. Spolu s dodaným tovarom prechádza na Partnera v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Zb. o obaloch a o zmene niektorých zákonov (zákon o obaloch) v účinnom znení, aj vlastnícke právo k obalom dodaného tovaru a tým aj práva a povinnosti podľa § 10 a § 12 citovaného zákona.

5.3. Lehota na dodanie tovaru a / alebo poskytnutie služby sa predlžuje o dobu, po ktorú je Partner v omeškaní s odovzdaním podkladov potrebných pre realizáciu plnenie podľa Kúpnej zmluvy alebo počas ktorej sú Partner v omeškaní s úhradou dohodnutej a vyúčtované zálohy na Kúpnu cenu, prípadne v omeškaní s uhradením pohľadávok po splatnosti voči Bruno Paul z titulu uzavretých Kúpnych zmlúv.

5.4. Dodanie tovaru a / alebo poskytnutie služby potvrdí Partner potvrdením na dodacom liste a / alebo preberacom protokole. V prípade, že Partner odmietne tovar a / alebo službu bezdôvodne prevziať, je Partner povinný zaplatiť Bruno Paul zmluvnú pokutu vo výške 20% dohodnutej kúpnej ceny vrátane DPH. Nárok Bruno Paul na úhradu kúpnej ceny a na náhradu spôsobenej škody týmto nie je dotknutý.

5.5. Partner je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Partner je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Partner od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

5.6. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu obchod@brunopaul.cz alebo telefonicky v oddelení zákazníckeho servisu Bruno Paul, a vždy spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu doručiť e-mailom alebo poštou do Bruno Paul.

 

6. VRÁTENIE TOVARU

6.1. V prípade odstúpenia Partnera od Kúpnej zmluvy nesmie byť tovar použitý a musí byť Bruno Paul vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie.

6.2. V prípade odstúpenia Partnera od Kúpnej zmluvy hradí náklady na dopravu tovaru späť do Bruno Paul Partner.

6.3. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy z dôvodov na strane Partnera, je Partner povinný zaplatiť Bruno Paul stornovací poplatok vo výške 20% dohodnutej kúpnej ceny vrátane DPH.

6.4. V prípade, že Partner nezaistí pripravenosť zákazky k zameraniu a nebude možné zákazku na mieste zamerať hradí 100 % nákladov na zameranie. V prípade, že partner nezaistí pripravenosť zameranej zákazky, či súčinnosť montáže s montážnym tímom, hradí tzv. Zbytočný výjazd v hodnote 60 % so ZMD.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY

7.1. Bruno Paul zodpovedá za to, že tovar je v súlade s kúpnou zmluvou a že nie je postihnuté žiadnymi právnymi a ani faktickými chybami.

7.2. Partner je povinný ihneď po prevzatí dodaného tovaru toto prezrieť a o zistených chybách v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa prevzatia písomne ​​informovať Bruno Paul. V prípade, že Partner tovar prevezme, je oprávnený žiadať len dodanie náhradného tovaru alebo odstránenie vád tovaru opravou alebo primeranú zľavu. Partner nemá právo požadovať iné ako v tomto odseku uvedené možnosti nápravy pri dodaní chybného tovaru. V prípade, že Bruno Paul nebude schopná vykonať opravu tovaru či dodať tovar nový, vystaví Bruno Paul dobropis v hodnote chybného tovaru.

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak vznikne Bruno Paul zodpovednosť za škodu, tak odpovedá Partnerovi len za škodu na dodanom tovare, a to maximálne do výšky kúpnej ceny dodaného tovaru. Bruno Paul nezodpovedá za ušlý zisk Partnera či tretích osôb.

7.4. Bruno Paul poskytuje záruku za akosť na dodaný tovar v dĺžke 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Partnerom.

7.5. Záruka za akosť tovaru sa nevťahuje na vady tovaru spôsobené:

a) v dôsledku vád projektu diela alebo vád ostatných častí a konštrukcií diela, pri ktorého zhotovení sa tovar použil;

b) v dôsledku použitia tovaru k nevhodnému účelu;

c) v dôsledku nevhodnej, neodborné alebo v rozpore s návodom Bruno Paul, uskutočnenej manipulácia, skladovanie, údržby alebo montáže tovaru;

d) v dôsledku nedodržania stanovených technických noriem, predpisov a postupov pri využití tovaru, najmä neodbornou prípravou podkladu pre montáž tovaru;

e) v dôsledku vopred Bruno Paul neschválených zmien, úprav a opráv dodaného tovaru;

f) v dôsledku zmien, úprav a opráv dodaného tovaru vykonaných inou osobou ako Bruno Paul;

g) v dôsledku poškodenia tovaru chybným skladovaním po dodaní, a poškodenie tovaru treťou osobou alebo neodvrátiteľnými udalosťami, ktoré sú spôsobené akýmikoľvek externými prírodnými vplyvmi;

h) v dôsledku zlej obsluhy, neprimeraným zaobchádzaním, použitím nevhodných doplnkov, nadmerným zaťažením tovaru či neodbornou inštaláciou.

7.6. Nárok na uplatnenie chýb z titulu záruky za akosť zaniká najmä v prípade, že:

a) Partner nie je schopný preukázať, že tovar bol zakúpený od Bruno Paul;

b) dôjde k porušeniu ochranných prvkov tovaru;

c) tovar bol mechanicky poškodený Partnerom.

7.7. Partner berie na vedomie, že pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri doprave riadi prepravným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

7.8. Partner sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi záručný servis a opravy tovaru.

7.9. Partner uzavretím Kúpne zmluvy okrem iného potvrdzuje a prehlasuje, že sa podrobne zoznámil so všeobecnými technickými vlastnosťami tovaru, ako aj so spôsobmi jeho manipulácia, spôsoby riadnej montáže, skladovanie a údržbou, najmä potom uzatvorením Kúpnej zmluvy potvrdzuje a prehlasuje, že sa dostatočne zoznámil so všeobecným technickým manuálom, ktorý je k stiahnutiu na www.brunopaul.cz v sekcii "NA STIAHNUTIE".

 

8. Reklamačný poriadok

8.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je Bruno Paul, a.s., reklamačné oddelenie, Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice (ďalej len "Adresa prevádzky").

8.2. Partner musí chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na Adresu prevádzkarne, prípadne doručiť na Adresu prevádzkarne osobne. Reklamovaný tovar musí byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík musí byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a musí obsahovať: vyplnený, aktuálne platný reklamačný protokol obsahujúci kontaktné údaje reklamujúceho (najmä spiatočnú adresu a telefónne číslo), ďalej údaje o identifikáciu reklamovaného tovaru a podrobný popis Závady. Ďalej musí byť priložená kópia nákupného dokladu (faktúry). Partner berie na vedomie, že bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i Závady tovaru a reklamácia nemôže byť prijatá do reklamačného konania.

8.3. Aktuálne platný reklamačný protokol je ako dokument k stiahnutiu na www.brunopaul.cz v sekcii "NA STIAHNUTIE".

8.4. Porušením ochranných prvkov, informatívne nálepky či sériového čísla sa Partner vystavuje riziku zamietnutie reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Ochranné prvky a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou produktu a nijako neobmedzujú právo Partnera tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

8.5. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru;

b) elektrickým prepätím (spálené súčiastky, alebo plošné spoje);

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené;

d) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;

e) tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami;

f) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov;

g) tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy; alebo
h) tovar bol poškodený prírodnými živlami, vyššou mocou a podobne.

8.6. Tovar odovzdaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu uvedenú Partnerom v reklamačnom protokole.

8.7. Bruno Paul má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, keď reklamovaný tovar, alebo jeho súčasti sú znečistené, alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdania tovaru k reklamačnému konaniu.

8.8. Odstrániteľné vady Bruno Paul odstráni bez zbytočného odkladu. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, má Partner nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

8.9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez chyby, môže Partner požadovať výmenu chybného tovaru za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami.

8.10. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Partner povinný vec prevziať.

8.11. Po vybavení reklamácie uplatnenej osobne na adrese uvedenej vyššie, Bruno Paul upozorní o ukončení reklamácie Partnera buď telefonicky, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný na reklamáciu prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu Partnera, ktorú na tento účel oznámia.

8.12. V prípade neoprávnenej reklamácie si Bruno Paul vyhradzuje právo vyúčtovať Partnerovi vzniknuté náklady.

8.13. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného / opravovaného tovaru do jedného (1) mesiaca od vybavenia reklamácie je Bruno Paul oprávnená účtovať Partnerovi čiastku za uskladnenie tovaru. Skladné je 250 Sk za každý začatý deň od vybavenia reklamácie do dňa prevzatia Partnerom. Pokiaľ si Partner tovar nevyzdvihne do doby, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného / opravovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného a Partner na jeho vydanie už nemá právo.

9. OBCHODNÉ TAJOMSTVO

9.1. Všetky informácie, ktoré Partner získa o Bruno Paul, jeho štruktúre, obchodných zámeroch, zvyklostiach, plánoch, obchodných partneroch, o technických parametroch, cenách, informáciách o vývoji výrobkov či iných skutočnostiach bezprostredne súvisiacich s Bruno Paul a jej činnosťou, pri rokovaní o uzavretí Kúpna zmluvy, v súvislosti s Objednávkou, jej akceptáciou, predmetom plnenia, plnením z Kúpnej zmluvy či akýmkoľvek iným spôsobom súvisiacim s Kúpnou zmluvou, uzatvorenou medzi Bruno Paul a Partnerom, označuje Bruno Paul za dôverné. Partner takéto informácie nie je oprávnený prezradiť tretej osobe ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby či pre potreby tretieho subjektu, a to bez ohľadu na skutočnosť, či výsledkom rokovaní bude uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo nie.

 

10. Predzmluvná ZODPOVEDNOSŤ

10.1. Partner prijatím týchto Podmienok potvrdzuje, že si je vedomý, že Bruno Paul môže viesť rokovania o Kúpnej zmluve slobodne a nezodpovedá za to, že ju neuzatvorí, čím je vylúčená predzmluvná zodpovednosť Bruno Paul.

 

11. VYŠŠIA MOC

11.1. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce plneniu povinností Bruno Paul, ktoré nastali nezávisle na vôli Bruno Paul a nemohli byť Bruno Paul odvrátené. Ak nastanú okolnosti s povahou vyššej moci, a znemožní tak plnenie zmluvných povinností Bruno Paul, má Bruno Paul neodňateľné právo primerane predĺžiť dodacie lehoty dodávky tovaru a / alebo poskytnutie služby alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to v oboch prípadoch bez povinnosti na náhradu škody Partnerovi .

 

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1. Za podstatné porušenie Kúpne zmluvy Partnerom sa predovšetkým považujú tieto skutočnosti, ktoré zakladajú právo Bruno Paul odstúpiť od všetkých uzavretých a doposiaľ nesplnených Kúpnych zmlúv, alebo len od niektorých z nich:

a) omeškania Partnera s úhradou akejkoľvek platby voči Bruno Paul dlhším ako štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa dohodnutého termínu úhrady; alebo

b) Partner nesplní niektorý zo svojich záväzkov podľa týchto Podmienok alebo Kúpnej zmluvy; alebo

c) s Partnerom sa začne konkurzné alebo exekučné konanie alebo akékoľvek iné konanie ovplyvňujúce jeho majetok.

12.2. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

12.3. Ak sa nedohodnú strany inak, je Partner povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť Bruno Paul nepoužitý tovar, a to v pôvodnom a nepoškodenom obale vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie.

12.4. Všetky náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy hradí Partner.

 

13. ZMLUVNÁ POKUTA

13.1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodov na strane Partnera je Partner povinný zaplatiť Bruno Paul zmluvnú pokutu vo výške 20% z dohodnutej kúpnej ceny tovaru a / alebo služby vrátane DPH. Dojednaním o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Bruno Paul na náhradu škody spôsobenej porušením povinností Partnera.

13.2. Ak Partner poruší povinnosti stanovené v článku 9. týchto Podmienok, je povinný zaplatiť Bruno Paul zmluvnú pokutu vo výške vo výške 100.000 Sk, a to za každý jednotlivý prípad porušenia. Dojednaním o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo Bruno Paul na náhradu škody spôsobenej porušením povinností Partnera.

 

14. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

14.1. Partner, ktorý uzavrie s Bruno Paul rámcovú zmluvu o dodávkach tovaru a služieb (ďalej len "Rámcová zmluva"), môže Bruno Paul požiadať o zriadení užívateľského účtu Partnera (ďalej len "Užívateľský účet") v rámci webového rozhrania Bruno Paul. Táto žiadosť môže byť Partnerom urobená elektronicky, telefonicky, ústne alebo iným vhodným spôsobom.

14.2. Registráciou do Užívateľského účtu sa medzi Bruno Paul a Partnerom uzatvára zmluva o užívateľskom účte (ďalej len "Zmluva o užívateľskom účte"), na základe ktorej poskytuje Bruno Paul Partnerovi licenciu na použitie Užívateľského účtu za ďalej stanovených podmienok (ďalej len "Licencia"). Partner sa zaväzuje k užitiu Užívateľského účtu iba v súlade so spôsobom jeho použitia stanoveným Bruno Paul najmä prostredníctvom týchto Podmienok.

14.3. V rámci Užívateľského účtu je Partnerovi umožnené využitie kalkulátora (ďalej len "Kalkulátor"), ktorý umožňuje Partnerovi tvoriť pre svojich zákazníkov (ďalej len "Zákazník") nezáväzné kalkulácie ceny tovaru, Nákladov spojených s predajom a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len "Cenová ponuka ").

14.4. Cenová ponuka môže byť Partnerom doručená do Bruno Paul aj ako objednávka tovaru a / alebo služieb v zmysle článku 2 týchto Podmienok.

14.5. Cenová ponuka vygenerovaná v rámci kalkulátor obsahuje finálnej ceny za tovar a / alebo služby Bruno Paul pre Zákazníkov. Partner nie je oprávnený sprístupniť Cenovú ponuku akejkoľvek tretej osobe okrem Zákazníka. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká Bruno Paul nárok na náhradu škody, ktorá v dôsledku sprístupnenie Cenové ponuky tretej osobe, okrem zákazníka, Bruno Paul vznikne.

14.6. Bruno Paul poskytuje Licenciu k Užívateľskému účtu ako nevýhradnú a časovo obmedzenou na dobu trvania Zmluvy o užívateľskom účte.

14.7. Licencia sa vzťahuje vždy len na jedného Partnera a na jeden Užívateľský účet. Užívateľský účet je spojený s jedinečným užívateľským menom a heslom. Partner zodpovedá za to, že k Užívateľskému účtu majú prístup iba osoby, ktoré sú oprávnené konať za Partnera.

14.8. Partner je povinný chrániť prístupové údaje k Užívateľskému účtu a neposkytovať ich osobám, ktoré za neho nie sú oprávnené konať. Za prípadné zneužitie Užívateľského účtu a prístupových údajov k nemu zodpovedá Partner. Konanie akejkoľvek osoby prostredníctvom Užívateľského účtu sa považuje za konanie Partnera, ktorému Užívateľský účet patrí. Partner nie je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť Licencia tretej osobe ani Licenciu tretej osobe úplne alebo z časti postúpiť.

14.9. Zmluva o užívateľskom účte sa uzatvára na dobu neurčitú. Bruno Paul je oprávnená kedykoľvek ukončiť Zmluvu o užívateľskom účte výpoveďou aj bez udania dôvodu. Výpoveď Zmluvy o užívateľskom účte nadobúda účinnosť okamihom jej doručenia Partnerovi.

14.10. Partner najmä nie je oprávnený nepovoleným spôsobom zasahovať do obsahu či technických parametrov Užívateľského účtu, narušovať zabezpečenia kalkulátory, brániť iným Partnerom v plnohodnotnom užívaní kalkulátore, vytvárať nepravdivý, zavádzajúci či úmyselne skreslený alebo inak nepoctivý obsah.

14.11. Partner zodpovedá za všetku škodu či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím Užívateľského účtu alebo kalkulátor a / alebo zásahom do Užívateľského účtu alebo kalkulátor, vrátane zdrojového kódu.

14.12. Všetky údaje, ktoré Partner pri registrácii a ďalej pri užívaní Užívateľského účtu a / alebo kalkulátory uvádza, musí byť správne a pravdivé. Pri akejkoľvek neskoršej zmene údajov je Partner povinný údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať prostredníctvom svojho Užívateľského účtu. Bruno Paul nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú v dôsledku uvedenia nesprávnych, nepresných alebo neaktuálnych údajov.

14.13. Partner sa zaväzuje poskytovať Bruno Paul všetku súčinnosť nevyhnutnú pre riešenie technických problémov súvisiacich s Užívateľským účtom alebo kalkulátor alebo ďalšími nástrojmi poskytovanými Partnerovi na základe Zmluvy o užívateľskom účte alebo týchto Podmienok.

14.14. Bruno Paul je držiteľom všetkých práv, najmä majetkových autorských práv, k Užívateľskému účtu a kalkulátora, k súvisiacim ochranným známkam, iným obchodným značkám a logám, vizuálnemu poňatie a k akýmkoľvek programom, skriptom a ostatným nástrojom používaným na účely Užívateľského účtu alebo kalkulátor, vrátane všetkých jeho súčastí a zdrojového kódu. Užitie akýchkoľvek nástrojov či súčasťou Užívateľského účtu alebo kalkulátor nad rámec uvedený v týchto Podmienkach je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Bruno Paul. Partner zodpovedá za akúkoľvek škodu či ujmu spôsobenú neoprávneným použitím alebo zásahom do akéhokoľvek nástroja alebo súčasti používaných v súvislosti s Užívateľským účtom alebo kalkulátora.

14.15. Bruno Paul nezodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú Partnerovi celkovú alebo čiastočnú nefunkčnosťou Užívateľského účtu alebo kalkulátora, vrátane ukončenia poskytovania Užívateľského účtu alebo kalkulátora. Bruno Paul takisto nezodpovedá za akúkoľvek ujmu spôsobenú Partnerovi v dôsledku zásahu tretích osôb do Užívateľského účtu alebo Kalkulátoru alebo neoprávneným užitím Užívateľského účtu nebo Kalkulátoru. Prípadné obmedzenie alebo ukončenie Užívateľského účtu alebo Kalkulátoru záleží len na vôli Bruno Paul. Celková výška náhrady škody zo strany Bruno Paul za všetky prípadné porušenia Zmluvy o užívateľskom účte neprekročí sumu 50.000 Kč.

14.16. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej s tohto článku 14 Podmienok, je Bruno Paul oprávnený kedykoľvek Partnerovi zablokovať prístup k užívateľskému účtu, o čom bude Partner zo strany Bruno Paul písomne informovaný.

 

15. OSOBNÉ ÚDAJE

15.1. Pri poskytovaní služby Kalkulátor môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov Zákazníkov, pri ktorom pôsobí Partner v úlohe správcu a Bruno Paul v úlohe spracovateľa osobných údajov. Partner preto v súlade s príslušnými právnymi predpismi poveruje Bruno Paul spracovaním osobných údajov, a to najmä identifikačných a kontaktných údajov a ďalej údajov týkajúcich sa tovaru a / alebo služieb poskytovaných Bruno Paul a / alebo uzavreté kúpnej zmluvy.

15.2. Bruno Paul spracováva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie svojich povinností podľa týchto Podmienok, a to najmä na vytvorenie Cenové ponuky, umožnenie uzatvorenie kúpnej zmluvy a zabezpečenie zaplatenia kúpnej ceny za tovar a / alebo služby.

15.3. Pri spracovaní osobných údajov sa Bruno Paul riadi týmito Podmienkami a ďalej preukázateľne odovzdanými pokyny Partnera. Spracovanie osobných údajov zo strany Bruno Paul prebieha vždy v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Bruno Paul upozorní Partnera, ak nebude schopná splniť jeho pokyn, alebo ak bude domnievať, že je akýkoľvek pokyn v rozpore s právnymi predpismi.

15.4. Bruno Paul je oprávnený spracovávať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Bruno Paul a Partnerom. Po uplynutí tejto doby je Bruno Paul oprávnená spracovať osobné údaje len po dobu, po ktorú existuje právny dôvod pre takéto spracovanie v súlade s právnymi predpismi. Po ukončení spracovaní je Bruno Paul povinná prenesené osobné údaje a ďalšie dokumenty získané pri spracovaní zlikvidovať, alebo ich odovzdať Partnerovi podľa jeho pokynu a príslušných právnych predpisov.

15.5. Bruno Paul prijme s prihliadnutím na stav techniky, povahe, rozsahu a účely spracovania osobných údajov, realizačným nákladom, ako aj s prihliadnutím na možné riziká pre práva a slobody fyzických osôb, vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne zabezpečenia osobných údajov a ochrany pred ich zneužitím. Vykonávanie prijatých technických a organizačných opatrení bude zo strany Bruno Paul zdokumentované a kontrolované po celú dobu trvania spracovania.

15.6. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, nie je Bruno Paul povinná vybavovať žiadosti či pripomienky Zákazníkov Partnera ohľadom spracovania osobných údajov a súvisiacich práv. Za vybavenie takýchto požiadaviek zodpovedá vždy Partner, ako správca osobných údajov.

15.7. Bruno Paul a Partner sú povinní zachovávať mlčanlivosť ohľadne osobných údajov a ich spracovanie zo strany Bruno Paul a zaviazať všetkých svojich zamestnancov a ďalších spolupracovníkov k mlčanlivosti v obdobnom rozsahu podľa týchto Podmienok, pokiaľ sa na ne nevzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti.

15.8. Bruno Paul je oprávnená zapojiť do spracovania akéhokoľvek ďalšieho spracovateľa podľa vlastnej úvahy. Bruno Paul informuje, akékoľvek zmeny týkajúcich sa prijatia ďalších spracovateľov alebo ich nahradenie, a poskytne Partnerovi možnosť uplatniť voči týmto zmenám námietky.

15.9. Partner je povinný poskytovať Bruno Paul potrebnú súčinnosť pre riadne spracovanie osobných údajov, najmä informovať o akejkoľvek okolnosti, ktorá môže mať vplyv na spracovanie a jeho súlad s právnymi predpismi, spolupracovať pri voľbe a aplikácii technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracovania, spolupracovať v prípade kontroly príslušnými kontrolnými úradmi a ďalej sa v prípade vzniku bezpečnostných incidentov podieľať na ich prešetrenie, oznámenia úradom alebo dotknutým zákazníkom a na ich odstránenie. Partner je povinný oznámiť Bruno Paul akúkoľvek skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na zákonnosť získanie osobných údajov, ich presnosť a aktuálnosť.

 

16. KONTAKTNÉ ÚDAJE

16.1. Ak nie je dohodnuté inak, musí byť všetka komunikácia súvisiace s Kúpnou zmluvou, Užívateľským účtom, prevádzkou kalkulátor a týmito Podmienkami vedená prostredníctvom nasledujúcich kontaktov: Bruno Paul, a.s., Fáblovka 586, Polabiny, 533 52 Pardubice, e-mail: obchod@brunopaul. cz.

 

17. OSTATNÉ DOJEDNANIA

17.1. Zodpovednosť Partnera. Partner zodpovedá Bruno Paul za všetky straty, ktorá Bruno Paul vznikne v súvislosti s porušením Zmluvy o užívateľskom účte, Kúpnej zmluvy a / alebo týchto Podmienok.

17.2. Mlčanlivosť. Bruno Paul a Partner sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch spracovaných v súvislosti s kalkulátora, a ďalej o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Bruno Paul, Partnera, Užívateľského účtu, zmluvy, Kúpnej zmluvy alebo týchto Podmienok, ktoré sa v súvislosti s užívaním Užívateľského účtu a plnením Zmluvy dozvie, a ktoré nie sú verejné, alebo ktorých znamená, že nemajú byť zverejnené. Bruno Paul a Partner sú povinní zaviazať všetkých svojich zamestnancov a ďalších spolupracovníkov k mlčanlivosti v obdobnom rozsahu podľa týchto Podmienok, pokiaľ sa na ne nevzťahuje zákonná povinnosť mlčanlivosti. Povinnosti podľa tohto článku trvajú aj po zániku Zmluvy.

17.3. Oddeliteľnosť. Ak bude niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto Podmienok za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť žiadnym spôsobom neovplyvní platnosť ostatných ustanovení s tým, že ostatné ustanovenia budú vykladané tak, ako keby Zmluva alebo tieto Podmienky neobsahovali jednotlivé neplatné alebo nevymáhateľná ustanovenia.

17.4. Zmeny podmienok. Bruno Paul je oprávnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi jednostranne upraviť tieto Podmienky v primeranom rozsahu, a to najmä na účely skvalitňovania Užívateľského účtu alebo služieb poskytovaných pre Partnerov. Bruno Paul v takom prípade oznámi zmenu Podmienok Partnerovi písomne, prostredníctvom Užívateľského účtu, alebo e-mailom. V prípade nesúhlasu so zmenou týchto Podmienok je Partner oprávnený vypovedať Zmluvu o užívateľskom účte vo výpovednej dobe tridsiatich (30) dní začínajúcej odo dňa, kedy bola zmena Podmienok doručená Partnerovi. V prípade odmietnutia zmeny Podmienok je Partner povinný s okamžitou platnosťou ukončiť užívanie Užívateľského účtu. Ukončením Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred ukončením užívania Užívateľského účtu.

17.5. Prevoditeľnosť. Bruno Paul je oprávnená previesť akékoľvek zo svojich práv či povinností z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Partnera, a to vrátane práva Bruno Paul postúpiť svoje pohľadávky voči Partnerovi z titulu Kúpnej zmluvy na tretiu osobu.

17.6. Zápočet pohľadávok. Partner nie je oprávnený započítať svoje prípadné pohľadávky za Bruno Paul na pohľadávky Bruno Paul voči Partnerovi.

17.7. Právny režim. Zmluva o užívateľskom účte, Kúpna zmluva a tieto Podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. K rozhodovaniu všetkých sporov vyplývajúcich zo zmluvy alebo týchto Podmienok, vrátane sporov s nimi súvisiacich, sú príslušné všeobecné súdy v Českej republike.

17.8. Účinnosť. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2021